Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 280 Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma

Madde 280 – (1) Bölge adliye mahkemesi, (…)(91) dosyayı ve dosyayla birlikte
sunulmuş olan delilleri inceledikten sonra;
a) İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka
aykırılığın bulunmadığını, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat
bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu saptadığında istinaf başvurusunun esastan
reddine, 303 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yer
alan ihlallerin varlığı hâlinde hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan
reddine

Devam