Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 275 İstinaf Başvurusunun Etkisi

İstinaf başvurusunun etkisi
Madde 275 – (1) Süresi içinde yapılan istinaf başvurusu, hükmün kesinleşmesini engeller.
(2) Hüküm, istinaf yoluna başvuran Cumhuriyet savcısına veya ilgililere gerekçesiyle
birlikte açıklanmamışsa; hükme karşı istinaf yoluna başvurulduğunun mahkemece
öğrenilmesinden itibaren gerekçe, yedi gün içinde tebliğ edilir.

Devam