Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 283 Sanık Lehine Başvurma Hâlinde Verilecek Hüküm

CMK Madde 283, Türkiye’deki ceza muhakemesi sürecinde sanık lehine yapılan istinaf başvuruları hakkında bilgi verir. Madde 283’e göre, eğer sanık lehine istinaf başvuru yapılmışsa, yeniden verilen hüküm önceki hükümle belirlenen cezadan daha ağır olamaz. Yani, sanık lehine yapılan istinaf başvurusu sonucunda verilecek hüküm önceki hükümle belirlenen cezadan daha yüksek olamaz.

Ceza Muhakemesi Kanunu
Sanık Lehine Başvurma Hâlinde Verilecek Hüküm

Madde 283 –  (1) İstinaf yoluna yalnız sanık lehine başvurulmuşsa, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz.

.

.

.

CMK Madde 283 Sanık Lehine Başvurma Hâlinde Verilecek Hüküm Emsal Yargıtay Kararları

.

.

.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi
2020/4005 E. , 2021/9975 K.

  • Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 283
  • Sanık Lehine Başvurma Hâlinde Verilecek Hüküm

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇLAR : Kasten öldürmeye teşebbüs, olası kastla yaralama
HÜKÜMLER : 1- İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/02/2019 tarih, 2018/382 E. ve 2019/47 K. sayılı kararı:
a- Sanığın katılan …’i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK’nın 81/1, 35/2, 29/1, 62/1, 53/1-2-3. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezası,
b- Mağdur … ile katılan …’i olası kastla yaralama suçundan TCK’nın 86/1, 86/3-e, 21/2, 62/1, 53/1-2-3. maddeleri uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası,
c- Mağdur … ile katılan …’i olası kastla yaralama suçundan TCK’nın 86/1, 86/3-e, 21/2, 29/1, 62/1, 53/1-2-3. maddeleri uyarınca 11 ay 7 gün hapis cezası,
d- Katılan …’u olası kastla yaralama suçundan TCK’nın 86/1, 86/3-e, 87/3, 21/2, 29/1, 62/1, 53/1-2-3. maddeleri uyarınca 1 yıl 2 ay 1 gün hapis cezası ile cezalandırılması,
2- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi:
a- Mağdur …’i olası kastla yaralama suçu yönünden istinaf başvurusunun esastan reddi,
b- Hükümlerin kaldırılmasına karar verilerek, sanığın katılan …’i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK’nın 81/1, 35/2, 29/1, 62/1, 53/1-2-3 ve CMK’nın 283. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezası,
c- Sanığın katılan …’i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK’nın 81/1, 35/2, 62/1, 53/1-2-3 ve CMK’nın 283. maddeleri uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası,
d- Mağdur … ile katılan …’i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK’nın 81/1, 35/2, 29/1, 62/1, 53/1-2-3 ve CMK’nın 283. maddeleri uyarınca 11 ay 7 gün hapis cezası,
e- Katılan …’u kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK’nın 81/1, 35/2, 29/1, 62/1, 53/1-2-3 ve CMK’nın 283. maddeleri uyarınca 1 yıl 2 ay 1 gün hapis cezasıyla cezalandırılması.

TÜRK MİLLETİ ADINA

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 08/05/2019 gün ve 2019/1123 Esas, 2019/1600 sayılı kararının sanık müdafii tarafından 5271 sayılı CMK’nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.
Dosya incelendi.
Gereği görüşülüp düşünüldü;
1- Sanık hakkında mağdur …’e yönelik olası kastla yaralama suçundan kurulan Bölge Adliye Mahkemesi kararının CMK’nın 286/2. maddesine göre kesin nitelikte olması sebebiyle, sanık müdafiinin bu kararlarla ilgili temyiz isteminin CMK.’nin 298/1. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.
2- İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında katılanlar …, … ve … ile mağdur …’in olası kastla yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verildiği, bu kararların sadece sanık müdafii tarafından istinaf edilmesi üzerine, bölge adliye mahkemesince kararların kaldırıldığı ve sanık hakkında katılanlar ve mağdura yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasına karar verildiği ancak; aleyhe istinaf isteminin bulunmaması nedeniyle CMK’nın 283. maddesi gereğince kazanılmış hakkının gözetildiği, verilen kararların CMK’nın 286/2. fıkrasında gösterilen istisnalar içerisinde yer almadığı, CMK’nın 283. maddesi uyarınca verilen hapis cezalarının infaza ilişkin olması nedeniyle bu durumu etkilemeyeceği belirlenmekle, hükümlerin temyize tabi olduğu anlaşıldığından, sanık hakkında katılanlar Şahin, …, … ve … ile mağdur …’e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükümler yönünden yapılan incelemede:
Sanık … hakkında katılan …’ye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK’nın 81, 35, 29 ve 62. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay, katılan …’e yönelik olası kastla yaralama suçundan TCK’nın 86/1, 3-e, 21/2 ve 62. maddeleri uyarınca 1 yıl 3 ay, katılan …’a yönelik olası kastla yaralama suçundan TCK’nın 86/1, 3-e, 87/3, 21/2, 29 ve 62. maddeleri uyarınca 1 yıl 2 ay 1 gün, katılan … ile mağdur …’e yönelik olası kastla yaralama suçundan TCK’nın 86/1, 3-e, 21/2, 29 ve 62. maddeleri uyarınca 11 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesince kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik olarak sanık müdafii tarafından istinaf başvurusunda bulunulması üzerine, istinaf başvurusunun kabulüne ve yeniden kurulan hükümlerle, sanığın katılan …’e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK’nın 81, 35, 29 ve 62. maddeleri uyarınca 8 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, ancak aleyhe istinaf olmadığından, CMK’nın 283. maddesi uyarınca sonuç olarak 6 yıl 3 ay, katılan …’e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK’nın 81, 35 ve 62. maddeleri uyarınca 9 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, ancak aleyhe istinaf olmadığından, CMK’nın 283. maddesi uyarınca sonuç olarak 1 yıl 3 ay, katılan …’a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK’nın 81, 35, 29 ve 62. maddeleri uyarınca 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, ancak aleyhe istinaf olmadığından, CMK’nın 283. maddesi uyarınca sonuç olarak 1 yıl 2 ay 1 gün, katılan … ile mağdur …’e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK’nın 81, 35, 29 ve 62. maddeleri uyarınca 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, ancak aleyhe istinaf olmadığından, CMK’nın 283. maddesi uyarınca sonuç olarak 11 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin kararında isabetsizlik görülmemiş olduğundan; sanık müdafiinin, sanığın olası kastla yaralama suçunda cezalandırılması ve tahrik indirimi uygulanması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, 5271 sayılı CMK’nın 302/1. maddesi uyarınca, usul ve yasaya uygun olan Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile değişik CMK’nın 304/1. maddesi uyarınca İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’ne gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na TEVDİİNE, 07/06/2021 gününde oy birliği ile karar verildi.