Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 282 İstisnalar

Ceza Muhakemesi Kanunu
İstisnalar

Madde 282 –  (1) Duruşma açıldığında aşağıda gösterilen istisnalar dışında bu Kanunun duruşma hazırlığı, duruşma ve karara ilişkin hükümleri uygulanır:

a) Duruşma, bu Kanunun öngördüğü genel hükümlere göre başladıktan sonra görevlendirilen üyenin inceleme raporu anlatılır. (2)

b) İlk derece mahkemesinin gerekçeli hükmü anlatılır. (2)

c) (Değişik: 20/7/2017-7035/17 md.) İlk derece mahkemesinde dinlenilen tanıkların ifadelerini içeren tutanaklar ile keşif tutanakları ve bilirkişi raporu anlatılır.

d) (Ek: 20/7/2017-7035/17 md.) Bölge adliye mahkemesi duruşma hazırlığı aşamasında toplanan delil ve belgeler, yapılmışsa keşif ve bilirkişi açıklamalarına ilişkin tutanak ve raporlar anlatılır. (2)(3)

e) Bölge adliye mahkemesi duruşmasında dinlenilmeleri gerekli görülen tanık ve bilirkişiler çağrılır. (2)

f)  (Ek bent: 17/10/2019-7188 S.K./28. md)  Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin davetiye tebliğ edilmesine rağmen duruşmaya gelmemesi hâlinde duruşmaya devam edilerek sanığın sorgu tutanakları anlatılmak suretiyle dava yokluklarında bitirilebilir. Ancak, 195 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, sanık hakkında verilecek ceza, ilk derece mahkemesinin verdiği cezadan daha ağır ise, her hâlde sanığın dinlenmesi gerekir.

.

.

.

CMK Madde 282 İstisnalar Emsal Yargıtay Kararları

.

.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi
2020/2689 E. , 2020/2805 K.

  • Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 282
  • İstisnalar

“İçtihat Metni”
Mahkemesi :Ceza Dairesi
Suç : Tefecilik
Hüküm :TCK’nın 44, 241, 43/1, 62, 52/2 maddeleri gereğince mahkumiyet

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle temyiz edenin sıfatı, başvurunun muhtevası ve inceleme tarihine kadar getirilen kanuni düzenlemeler nazara alınarak dosya tetkik edildi, gereği görüşüldü.
5271 sayılı CMK’nın 282. maddesinin birinci fıkrasının f bendinde “Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin davetiye tebliğ edilmesine rağmen duruşmaya gelmemesi halinde duruşmaya devam edilerek sanığın sorgu tutanakları anlatılmak suretiyle dava yokluklarında bitirilebilir. Ancak, 195 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, sanık hakkında verilecek ceza, ilk derece mahkemesinin verdiği cezadan daha ağır ise, her halde sanığın dinlenmesi gerekir.” hükmüne yer verilmiş olup bu kapsamda;
Bölge Adliye Mahkemesince, ilk derece mahkemesinde beraat kararı verilen sanık hakkında hazır bulundurulmaksızın mahkumiyet hükmü kurulduğu, ilk derece mahkemesindeki ifadesinin savunma yerine geçmeyeceği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin adil yargılanma hakkını düzenleyen 6. maddesi CMK 282/1-f maddesi gereğince yeniden yargılama yapılması nedeniyle sanığın savunmasının alınmasının zorunlu olduğu anlaşıldığından, 5271 sayılı CMK’nın 289/1-e-h maddelerine aykırı davranılması ve bu şekilde savunma hakkı kısıtlanmak suretiyle hüküm kurulması,
Kabule göre de;
1136 sayılı Kanun’un 168 ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5. maddesi uyarınca, kendisini vekille temsil ettiren katılan Hazine lehine hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı, katılan vekili ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, İstanbul bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesinin 09/02/2017 gün ve 2017/40 Esas, 2017/319 Karar sayılı vaki istinaf başvurusunun kabulü ile hükmün kaldırılarak sanığın tefecilik suçundan mahkumiyetine dair kurulan hükmün 5271 sayılı CMK’nın 302 maddesi gereğince BOZULMASINA, dosyanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesine gönderilmesine, 23/12/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.