Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 281 Duruşma Hazırlığı

Ceza Muhakemesi Kanunu
Duruşma Hazırlığı

Madde 281 –  (1) Duruşma hazırlığı aşamasında bölge adliye mahkemesi daire başkanı veya görevlendireceği üye, 175 inci madde hükümlerine uygun olarak duruşma gününü saptar; gerekli çağrıları yapar. (Mülga ikinci cümle: 20/7/2017-7035/16 md.) (…) (1)

.

.

.

CMK Madde 281 Duruşma Hazırlığı Emsal Yargıtay Kararları

.

.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi
2021/13194 E. , 2022/4914 K.

  • Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 281
  • Duruşma Hazırlığı

“İçtihat Metni”
Mahkeme : … Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi
Suç : Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma
Hüküm : 1- Mahkûmiyet: … Asliye Ceza Mahkemesi
14/10/2016 – … esas ve … karar
2- İstinaf isteminin mülga CMK 281/1-2.cümle gereği reddi:
… Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi 04/01/2017 – … esas ve … karar

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle, temyiz edenin sıfatı, başvurusunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
… Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin duruşma açılmasına karar vermiş olması ve red kararının gerekçesine göre, bu kararın içeriğinin 5271 sayılı CMK’nın 279/1-b maddesinde sınırlı olarak belirtilen istinaf başvurusunun süresi içinde yapılmadığı, incelenmesi istenen kararın bölge adliye mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığı veya başvuranın buna hakkı bulunmadığı nedenlerine istinaden dosya üzerinden yapılan ön inceleme sonucunda verilebilecek red kararlarından olmaması, kararın sanığın yapılan usulüne uygun tebligata rağmen duruşmaya gelmemiş olması nedeniyle 5271 sayılı CMK’nın 281. maddesi hükmüne göre verildiğinin anlaşılması karşısında, itiraz kanun yoluna tabi olmayan söz konusu kararın temyizen incelenmesi gerektiği anlaşılmakla, yapılan temyiz incelemesinde;
Hükümden sonra 05/08/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7035 sayılı Kanunun 16. maddesi ile 5271 sayılı CMK’nın 281/1. fıkrasında yer alan “meşruhatlı çağrıya rağmen kendi başvurusu üzerine açılan duruşmaya gelmeyen sanığın davasının reddine karar verilir” hükmü yürürlükten kaldırıldığı gibi,
7201 sayılı Tebligat Kanununun 10/2. madde ve fıkrasının, “Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.” hükmü ile gerçek kişilere yapılacak tebligat ile ilgili olarak iki aşamalı bir yöntemin benimsenmiş olması karşısında, öncelikle bilinen en son adres (bilinen bir adres yoksa ya da bilinen en son adres ile adres kayıt sistemindeki adres aynı ise MERNİS adresi olduğu belirtilmeksizin adres kayıt sistemindeki adres) esas alınarak, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 21/1. maddesine göre normal tebligat çıkarılıp, çıkarılan tebligatın bila tebliğ iade edilmesi halinde, aynı Kanunun 21/2. maddesi uyarınca adres kayıt sistemindeki adres bilinen en son adres olarak kabul edilerek, merci tarafından tebligata 7201 sayılı Tebligat Kanununun 23/1-8 ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 16/2. maddesi hükümlerine göre, “Tebligat çıkarılan adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olduğundan, tebliğ imkansızlığı durumunda, tebligatın, Tebligat Kanununun 21/2. maddesine göre bu adrese yapılması” gerektiğine dair şerh düşülerek tebliğ işlemlerinin tamamlanması gerektiği gözetilmeksizin, sanık adına çıkarılan duruşma davetiyesinin yasal ihtar içermekle birlikte sanığın doğrudan MERNİS adresine Tebligat Kanununun 21/2. maddesine göre çıkarıldığı ve muhtara teslim edildiği dolayısıyla tebligatın da usulsüz olduğu anlaşılmakla, sanığın istinaf talebinin tekrar değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, diğer yönleri incelenmeyen hükmün 5271 sayılı CMK’nın 302/2. maddesi gereğince BOZULMASINA, dosyanın … Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine gönderilmesine, 14/04/2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.