Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 280 Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma

CMK Madde 280, bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma hakkını tanımlar.

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 280
Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma

Madde 280 – (1) Bölge adliye mahkemesi, (…) (1) dosyayı ve dosyayla birlikte sunulmuş olan delilleri inceledikten sonra;

a) İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu saptadığında istinaf başvurusunun esastan reddine, 303 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yer alan ihlallerin varlığı hâlinde hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine, (2)(3)

b) (Ek: 20/7/2017-7035/15 md.) Cumhuriyet savcısının istinaf yoluna başvurma nedenine uygun olarak mahkumiyete konu suç için kanunda yazılı cezanın en alt derecesinin uygulanmasını uygun görmesi hâlinde, hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine, 

c) (Ek bent: 17/10/2019-7188 S.K./27. md)  Başka bir araştırmaya ihtiyaç duyulmadan cezayı kaldıran veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebeplere ya da şahsî cezasızlık sebeplerine bağlı olarak daha az ceza verilmesini veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini gerektiren hâllerde, hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine,

d) (Ek: 20/7/2017-7035/15 md.) Olayın daha fazla araştırılmasına ihtiyaç duyulmadan davanın reddine karar verilmesi veya güvenlik tedbirlerine ilişkin hatalı kararın düzeltilmesi gereken hâllerde hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine,

e) İlk derece mahkemesinin kararında 289 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentleri hariç diğer bentlerinde belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine, (3) (4)

f) (Ek bent: 17/10/2019-7188 S.K./27. md)  Soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmediğinin veya önödeme ve uzlaştırma usulünün uygulanmadığının anlaşılması ya da davanın ilk derece mahkemesinde görülmekte olan bir dava ile birlikte yürütülmesinin zorunlu olması hâlinde hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

g) Diğer hâllerde, gerekli tedbirleri aldıktan sonra (…) davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına,(2)(3)

(2) (Ek: 18/6/2014-6545/77 md.) Duruşma sonunda bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu esastan reddeder veya ilk derece mahkemesi hükmünü kaldırarak yeniden hüküm kurar.

(3) (Ek: 20/7/2017-7035/15 md.) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca verilen kararların sanık lehine olması hâlinde, bu hususların istinaf isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanma olanağı varsa bu sanıklar da istinaf isteminde bulunmuşçasına verilen kararlardan yararlanırlar.

.

.

.

CMK Madde 280 Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma Emsal Yargıtay Kararları

.

.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi
2021/12054 E. , 2022/2287 K.

  • Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 280
  • Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Kasten öldürme

HÜKÜMLER :1)… 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/07/2020 tarih ve 2019/695 (E)- 2020/156 (K) sayılı;
a)Sanık … hakkında maktul …’e yönelik kasten öldürme suçundan TCK’nin 81/1, 29, 53, 63 maddeleri uyarınca 18 yıl hapis cezası ile,
b)Sanık … hakkında maktul …’e yönelik kasten öldürme suçundan TCK’nin 81/1, 29, 53, 63 maddeleri uyarınca 18 yıl hapis cezası ile mahkumiyetine dair,
2) Kararının istinafı üzerine … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 07/06/2021 tarih ve 2020/2001 (E) 2021/1522 (K) sayılı;
a)Sanık … hakkında maktul …’e yönelik kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelen istinaf başvurularının kabulü ile CMK 280/2. maddesi uyarınca yeniden yapılan yargılama sonucu sanık hakkında TCK’nin 81/1, 29, 62, 53, 63 maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası ile,
b)Sanık … hakkında maktul …’e yönelik kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelen istinaf başvurularının kabulü ile CMK 280/2. maddesi uyarınca yeniden yapılan yargılama sonucu sanık hakkında TCK’nin 81/1, 62, 53, 63 maddeleri uyarınca 25 yıl hapis cezası ile mahkumiyetine dair karar.
TEMYİZ EDENLER : Sanık müdafi, katılan … vekili

TÜRK MİLLETİ ADINA

… Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 07/06/2021 tarih ve 2020/2001 (E) 2021/1522 (K) sayılı kararının sanık müdafi, katılan … vekili tarafından 5271 sayılı CMK’nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.
Dosya incelendi.
Gereği görüşülüp düşünüldü;
Sanık müdafinin ve katılan vekilinin duruşmalı inceleme talebinin 7079 sayılı Kanun’un 94. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 299. maddesi uyarınca reddiyle incelemenin dosya üzerinden yapılması uygun görülmekle ve sanık hakkında hükmolunan hapis cezalarının beş yılın üzerinde olması nedeniyle 5271 sayılı CMK’nin 286/2-a maddesi gereğince kararın temyizi kabil olduğu belirlenerek yapılan incelemede;
… Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 07/06/2021 tarih ve 2020/2001 (E) 2021/1522 (K) sayılı “istinaf başvurularının kabulü ile CMK 280/2 maddesi uyarınca yeniden yapılan yargılama sonucu kurulan mahkumiyet” hükümlerinin tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğu anlaşıldığından; sanık müdafinin eksik soruşturmaya, haksız tahrikin varlığına ve derecesine, maktul …’e yönelik meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması gerektiğine, katılan vekilinin haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, 5271 sayılı CMK’nin 302/1. maddesi gereğince isteme uygun olarak TEMYİZ İSTEMLERİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKÜMLERİN ONANMASINA, sanık hakkında hükmolunan ceza miktarı ve tutuklulukta geçen süre göz önüne alındığında, sanık müdafinin tahliye talebinin REDDİNE,
Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 304/1. maddesi gereğince “… 14. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderilmek üzere” Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 24/03/2022 gününde oy birliği ile karar verildi.