Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 279 Dosya Üzerinde Ön İnceleme

CMK Madde 279, dosya üzerinde yapılan ön inceleme sürecinin sonuçlarını tanımlar. Madde 279(1) aşağıdaki seçeneklere göre karar verilir:

a) Eğer dosyanın incelenmesi için yetkili olunmayan bir bölge adliye mahkemesi tarafından ele alındığı anlaşılırsa, dosya yetkili bir bölge adliye mahkemesine gönderilir.

b) Eğer başvuru süresi içinde yapılmamış veya incelenmesi istenen karar bölge adliye mahkemesinde incelenebilecek kararlardan değilse veya başvuranın hakkı bulunmuyorsa, istinaf başvurusu reddedilir.

Bu kararlar itiraz edilebilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 279
Dosya Üzerinde Ön İnceleme

Madde 279 – (1) Dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda;

a) Bölge adliye mahkemesinin yetkili olmadığının anlaşılması hâlinde dosyanın yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilmesine,

b) Bölge adliye mahkemesine başvurunun süresi içinde yapılmadığının, incelenmesi istenen kararın bölge adliye mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının, başvuranın buna hakkı bulunmadığının anlaşılması hâlinde istinaf başvurusunun reddine,

Karar verilir. (Ek cümle: 18/06/2014-6545 S.K./76. md) Bu kararlar itiraza tabidir.

.

.

.

CMK Madde 279 Dosya Üzerinde Ön İnceleme Emsal Yargıtay Kararları

.

.

.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi

2020/8442 E. , 2020/11629 K.

  • Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 279
  • Dosya Üzerinde Ön İnceleme

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık
HÜKÜM : Temyiz isteminin reddi

Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanık hakkında … 15.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 31.05.2019 tarih 2018/495 E., 2019/234K. Sayılı mahkumiyet hükmünün sanık tarafından istinaf başvurusunda bulunulması üzerine, 16.07.2019 tarihli … Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’nin istinaf başvurusunun süre yönünden esastan reddine dair hükmünün yine sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine, … Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’nin temyiz talebinin reddine dair verdiği 22.10.2019 tarihli ek karar sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşüldü;
Sanığın yüzüne karşı verilen 31.05.2019 tarihli hükmün; sanık tarafından yasal süre geçtikten sonra 12.06.2019 tarihli dilekçe ile istinaf talebinde bulunulması karşısında … Bölge Adliye Mahkemesi 22.Ceza Dairesi tarafından süre yönünden talebin kesin olarak esastan reddine hükmedildiği, bu kararın temyiz edilebilmesine CMK 279/b-son madde uyarınca hukuki imkan bulunmadığı, keza süre yönünden red kararının 22.10.2019 tarihli ek karar ile karara bağlanmış olduğu anlaşılmakla, CMK 296/1 maddesi gereğince temyiz başvurusunun reddine dair ek kararda isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla, sanığın temyiz isteminin 5271 sayılı CMK’nın 298. maddesi uyarınca REDDİNE, 01.12.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.