Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 278 Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesinde Tevzii

“Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 278” hükmüne göre, dava dosyası bölge adliye mahkemesine geldiğinde işbölümüne göre görevli ceza dairesine verilir. Bu daire, tebligat eksikliklerinin varsa giderilmesini sağlar.

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 278
Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesinde Tevzii

Madde 278- (Değişik madde: 01/09/2016-674 S. KHK/14. md)(Değişik madde: 10/11/2016-6758 S.K./14. md)

(1) Dava dosyası, bölge adliye mahkemesine geldiğinde işbölümüne göre görevli ceza dairesine verilir. Daire, varsa tebligat eksikliklerinin giderilmesini sağlar.

.

.