Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 276 İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 276, istinaf yoluna başvurulduğunda hükmü veren mahkeme tarafından istinaf isteminin reddedilmesi durumunu düzenler. Madde 276’ya göre, istinaf istemi; yasal süresi içinde yapılmamışsa reddedilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 276
İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi

Madde 276 – (1) İstinaf istemi, kanunî sürenin geçmesinden sonra veya aleyhine istinaf yoluna başvurulamayacak bir hükme karşı yapılmışsa ya da istinaf yoluna başvuranın buna hakkı yoksa, hükmü veren mahkeme bir kararla dilekçeyi reddeder.

    (2) İstinaf başvurusunda bulunan Cumhuriyet savcısı veya ilgililer, ret kararının kendilerine tebliğinden itibaren yedi gün içinde bölge adliye mahkemesinden bu hususta bir karar vermesini isteyebilirler. Bu takdirde dosya bölge adliye mahkemesine gönderilir. Ancak, bu nedenle hükmün infazı ertelenemez.

.

.

.

CMK Madde 276 İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi Emsal Yargıtay Kararları

.

.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi
2022/7902 E. , 2022/16806 K.

  • Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 276
  • İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Hırsızlık, mala zarar verme
HÜKÜM : Temyiz başvurusunun reddi

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanığın yokluğunda verilen İlk Derece Mahkemesi kararında, sanık hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ve mala zarar verme suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası verildiği, hükmün sanık müdafiinin yüzüne karşı tebliğ edildiği, sanığın yasal süresinden sonra sunduğu 05.05.2017 tarihli istinaf başvurusu üzerine, … 2. Asliye Ceza Mahkemesi 27.10.2020 tarihli ek kararı ile 7 günlük yasal süreden sonra istinaf isteminde bulunulduğundan CMK’nın 273/2. maddesi uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verildiği, sanığın 02.11.2020-12.11.2020 ve 13.11.2020 tarihli temyiz hakkının geri verilmesi talebini içerir dilekçeleri üzerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin CMK’nın 276/2. maddesi uyarınca verilen istinaf başvurusunun reddine dair kararı, kesin nitelikte olup temyizi mümkün olmadığından, dosyanın istem gibi incelenmeksizin mahalline İADESİNE, 13.10.2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.