Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 274 Eski Hâle Getirme Süresi İçinde İstinaf Süresinin İşlemesi

Madde 274 – (1) Sanık, yokluğunda aleyhine verilen hükümlere karşı eski hâle getirme isteminde bulunabilir. Eski hâle getirme süresi içinde de istinaf süresi işler. Sanığın eski hâle getirme isteminde bulunduğu hâllerde, ayrıca istinaf isteminde bulunması gerekir. Bu hâlde istinaf istemi ile ilişkili işler, eski hâle getirme istemi hakkında karar verilinceye kadar ertelenir.

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 272 İstinaf – Ceza Hukuku İstinaf kesinlik sınırı nedir?

Madde 272, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) içerisinde yer alan “İstinaf” maddesidir. Madde 272, birinci derece mahkemelerinin verdiği hükümlere karşı istinaf yolunun nasıl başvurulabileceğini düzenlemektedir. Onbeş yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümler için re’sen incelenirken, adliyenin vermiş olduğu mahkeme kararlarına karşı istinaf yolu da hükümle birlikte başvurulabilir. Ancak, bazı hükümler (adli para cezası, beşyüz günü geçmeyen adli para cezası suçlarından beraat hükümleri, kanunlar tarafından kesin olduğu belirtilen hükümler) karşı istinaf yoluna başvurulamaz.

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 271 Karar

CMK Madde 271, itirazların nasıl karara bağlanacağını düzenler. Madde 271/1’e göre, itiraz hakkındaki karar duruşma yapılmaksızın verilir, ancak gerekli görüldüğünde Cumhuriyet Savcısı ve sonra müdafi veya vekille dinlenir. Madde 271/2’ye göre, itiraz yerinde görüldüğünde merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir. Madde 271/3’e göre, karar mümkün olan en kısa sürede verilir. Madde 271/4’e göre, merci tarafından verilen itiraz kararları kesindir, ancak tutuklama kararlarına karşı ilk defa merci tarafından verilen itiraz yoluna gidilebilir.

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 270 İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği İle İnceleme ve Araştırma Yapılması

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 270, itirazın inceleme mercisi tarafından Cumhuriyet savcısı ve karşı tarafa tebliğ edilmesi ve inceleme ve araştırma yapılması hakkında düzenlemeler yapmaktadır. İnceleyecek merci, itirazı yazı ile cevap verebilmesi için Cumhuriyet savcısı ve karşı tarafa bildirebilir ve gerektiğinde inceleme ve araştırma yapılmasını emredebilir. Madde 101 ve 105 inci maddeler uyarınca yapılan itiraz üzerine Cumhuriyet savcısından görüş alındığında, şüpheli, sanık veya müdafii bu görüş hakkında bilgilendirilir ve üç gün içinde görüşünü bildirebilir.

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 266 Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 266 Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi, kanun yoluna başvurulduğunda başvurunun vazgeçilmesi ve etkilerini düzenler. Başvuru yapıldıktan sonra vazgeçilmesi, karar verilinceye kadar geçerlidir ancak Cumhuriyet savcısı tarafından sanık lehine yapılan başvurudan onun rızası olmaksızın vazgeçilemez. Müdafi veya vekilin başvurudan vazgeçebilmesi, vekâletnamede bu hususta özel yetkisi verilmiş olmasına bağlıdır. 150. madde uyarınca, şüpheli veya sanıklar için müdafi atandığında veya başvurudan vazgeçildiğinde müdafi ve şüpheli veya sanıkların iradesi çelişirse, müdafiin iradesi geçerli sayılır.

Devam