Evlilik Dışı Doğan Çocuğa Kimin Soyadı Verilir? Evlilik Dışı Çocuk Annenin Soyadını Alabilir Mi? Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Soybağı, Tanıma ve Babalık Hükmü. TMK MADDE 295, TMK MADDE 321

Evlilik birliği dışında doğan çocuğun velayeti anneye verilir ve doğrudan annenin soyadını alabilir. Ancak baba evlilik birliği olmamasına rağmen şartların varlığı ile tanıma yoluna başvurarak çocuğu nüfus kaydına alabilir ve soyadını verebilir. TMK madde 295 tanıma, tmk madde 321 soyadı

Devam

Aldatılan Eş Üçüncü Kişiye Manevi Tazminat Davası Açabilir Mi? Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1482 Esas  2017/556 Karar

Davacı, resmi nikahlı eşinin davalı ile kendisini aldattığını, davalının kendisi ile evli olduğunu bildiği halde eşi ile ilişkiye girmesinin ve yaşadıkları çevrede eşi ile el ele gezmesinin kendisini toplum içinde küçük duruma düşürdüğünü, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu iddia ederek uğradığı manevi zararın ödetilmesi isteminde bulunmuştur

Devam

Annenin Soyadının Çocuğun Soyadı Olarak Değiştirilmesine İlişkin Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/1306 Esas 2018/4719 Karar sayılı ilamı

evlilik birliğinin sona ermesi ile kendisine velayet hakkı tevdi edilen annenin kendi soyadı ile değiştirmesini engelleyici yasal bir düzenlemenin bulunmadığı

Devam

Mirasçılık Belgesi ( Veraset İlamı ) Dilekçe Örneği ve TMK madde 598

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır? Yasal mirasçılar Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru veya noterliklere başvurarak mirasçılık belgesini temin edebilirler. Mirasçılık belgesinin düzenlenmesi TMK m.598’de detaylı olarak düzenlenmiştir.

Devam

Mernis Adresine Tebligat Kanunu Madde 21/2 Uyarınca Doğrudan Şerhli Tebligat Gönderilmesinin Yeterli Olduğu ve Normal Tebligat Çıkarılmasının Gerekmediği – Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı 2019/2E 2020/3K 20.11.2020 Karar Tarihi

21/2 Tebligat Yargıtay Kararı Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bilinen adresten farklı olması halinde: adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca doğrudan tebligat çıkartılması yeterli olup. öncelikle bu adrese normal bir tebligat çıkartılması gerekmemektedir

Devam

İcra ve İflas Kanununda Esaslı ve Uygulamayı Etkileyecek Birçok Esaslı Değişiklik Yapıldı

İİK icra iflas kanunu değişiklikleri. İcra Ve İflas Kanunu 30/11/2021’de 31675 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişikler İle Bir Çok Önemli Düzenlemede Değişikliğe Gidildi. Kanun değişiklerine dair yayımlanan metin şöyle İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Devam

Çek Nedir? Çekin Zorunlu Şekil Unsurları Nelerdir? TTK madde 780, TTK madde 781

Çek bir ödeme aracı olan, ticari hayatta sık kullanan muhatap ve havale işlemlerini içeren, şekil şartlarının TTK m 780 ve 781’de düzenlenen kambiyo senedi olan nitelikli evraktır

Devam

Bono Nedir? Bononun Zorunlu ve Alternatif Şartları Nelerdir (TTK Madde 688, TTK Madde 689) ? Bono şartlarına ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 2017/714 E.  ,  2017/639 K. Sayılı Kararı

Bono; Keşideci ve lehtar arasında belirli şekil koşullarının varlığı halinde düzenlenen kambiyo senedidir. Bononun şekil ve geçerlilik koşulları TTK m688 ve 689’da düzenlenmiştir. Bonoda muhatap bulunmamaktadır. Bono emrine veya namına düzenlenebilir ancak hamiline düzenlenemez. Bono kanunen emrine düzenlenmiş sayılır.

Devam

Kambiyo Senedi Nedir?

Kambiyo Senedi Nedir? Sınırlı Sayı İlkesi (numerus clasus) Sebepten Soyut (Sebepten Mücerret) Olma İlkesi Özel Şekil Şartlarına Tabi OlmalarıKanunen Emre Yazılı Olmaları İmzaların İstiklali (Bağımsızlığı) İlkesi

Devam

Yoksulluk Nafakasının İştirak Nafakasının Kaldırılması veya İndirilmesinde hakim tarafından nafakanın kaldırılması veya indirilmesinde TMK m.4 gereği hakkaniyete göre yapılması gerektiğine ilişkin Yargıtay kararları

boşanma kararından sonra davacının mal varlığında ve gelirinde bir azalma olup olmadığı detaylı şekilde araştırılarak, azalma var ise bunun kararlaştırılan nafaka miktarını ödemede ne ölçüde etkisi bulunduğu tartışılarak davasında, anlaşma protokolüne göre müşterek çocuk için aylık 2.500 TL nafakaya hükmedildiği anlaşılmaktadır. Sözleşme yapıldığında karşılıklı edimler arasındaki denge sonradan, şartların olağanüstü değişmesiyle taraflardan biri aleyhine katlanılamayacak derecede bozulmuşsa, taraflar artık o akitle bağlı tutulamazlar, değişen bu koşullar karşısında Medeni Yasanın 2.maddesinden yararlanarak sözleşmenin yeniden düzenlenmesini mahkemeden isteyebilirler

Devam