Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 284 Direnme Yasağı

CMK Madde 284, Türkiye’deki ceza muhakemesi sürecinde bölge adliye mahkemelerinin verdiği kararlara ve hükümlere karşı direnmenin veya herhangi bir kanun yolunun uygulanması hakkında bilgi verir. Madde 284’e göre, bölge adliye mahkemelerinin verdiği kararlar ve hükümlerine karşı direnme yasaktır ve bu kararlara ve hükümlere karşı herhangi bir kanun yolu uygulanamaz. İtiraz ve temyize ilişkin hükümler ise saklıdır.

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 283 Sanık Lehine Başvurma Hâlinde Verilecek Hüküm

CMK Madde 283, Türkiye’deki ceza muhakemesi sürecinde sanık lehine yapılan istinaf başvuruları hakkında bilgi verir. Madde 283’e göre, eğer sanık lehine istinaf başvuru yapılmışsa, yeniden verilen hüküm önceki hükümle belirlenen cezadan daha ağır olamaz. Yani, sanık lehine yapılan istinaf başvurusu sonucunda verilecek hüküm önceki hükümle belirlenen cezadan daha yüksek olamaz.

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 280 Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma

Madde 280 – (1) Bölge adliye mahkemesi, (…)(91) dosyayı ve dosyayla birlikte
sunulmuş olan delilleri inceledikten sonra;
a) İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka
aykırılığın bulunmadığını, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat
bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu saptadığında istinaf başvurusunun esastan
reddine, 303 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yer
alan ihlallerin varlığı hâlinde hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan
reddine

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 279 Dosya Üzerinde Ön İnceleme

CMK Madde 279, dosya üzerinde yapılan ön inceleme sürecinin sonuçlarını tanımlar. Madde 279(1) aşağıdaki seçeneklere göre karar verilir: a) Eğer dosyanın incelenmesi için yetkili olunmayan bir bölge adliye mahkemesi tarafından ele alındığı anlaşılırsa, dosya yetkili bir bölge adliye mahkemesine gönderilir. b) Eğer başvuru süresi içinde yapılmamış veya incelenmesi istenen karar bölge adliye mahkemesinde incelenebilecek kararlardan değilse veya başvuranın hakkı bulunmuyorsa, istinaf başvurusu reddedilir. Bu kararlar itiraz edilebilir.

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 277 İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı

CMK Madde 277 hükmünce, İstinaf isteminin reddedilmeyen durumda, istemin bir örneği karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak cevap verme hakkına sahiptir. Sanık ise, cevabını zabıt kâtibine beyan ederek de verebilir. Cevap verildikten sonra veya belirli sürenin bittiği durumda, dava dosyası, bölge adliye mahkemesine gönderilir. Madde 262 ve 263 hükümleri de geçerlidir.

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 275 İstinaf Başvurusunun Etkisi

İstinaf başvurusunun etkisi
Madde 275 – (1) Süresi içinde yapılan istinaf başvurusu, hükmün kesinleşmesini engeller.
(2) Hüküm, istinaf yoluna başvuran Cumhuriyet savcısına veya ilgililere gerekçesiyle
birlikte açıklanmamışsa; hükme karşı istinaf yoluna başvurulduğunun mahkemece
öğrenilmesinden itibaren gerekçe, yedi gün içinde tebliğ edilir.

Devam