Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 140 Teknik Araçlarla İzleme ve 140/A Yönetmelik

Teknik Araçlarla İzleme Madde 140 – (1) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebepleri bulunması ve başka suretle delil elde edilememesi hâlinde, şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri ve işyeri teknik araçlarla izlenebilir, ses veya görüntü kaydı alınabilir:(1)

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 139 Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi

Madde 139 – (1) (Değişik: 21/2/2014–6526/13 md.) Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka surette delil elde edilememesi hâlinde, kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilir. Bu madde uyarınca yapılacak görevlendirmeye hâkim tarafından karar verilir. (Mülga son cümle: 24/11/2016-6763/27 md.)(…) (1)

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 138 Tesadüfen Elde Edilen Deliller

Tesadüfen Elde Edilen Deliller
Madde 138 – (1) Arama veya elkoyma koruma tedbirlerinin uygulanması sırasında, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ancak, diğer bir suçun işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir.

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 137 Kararların Yerine Getirilmesi, İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi

Madde 137 – (1) 135 inci maddeye göre verilecek karar gereğince Cumhuriyet savcısı
veya görevlendireceği adlî kolluk görevlisi, telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve
kuruluşların yetkililerinden iletişimin tespiti, dinlenmesi veya kayda alınması işlemlerinin
yapılmasını ve bu amaçla cihazların yerleştirilmesini yazılı olarak istediğinde, bu istem derhâl
yerine getirilir

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 136 Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri

Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri Madde 136 –(1) Şüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla müdafiin bürosu, konutu ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında, 135 inci madde hükmü uygulanamaz Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2020/11840 E. 2021/5784 K.

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 135 İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması

İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Madde 135 ….. Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim *4*  veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi (…)dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 134 Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında Ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma

Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında Ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve ElkoymaMadde 134 –(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphesebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, hâkim veyagecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından şüphelinin kullandığı bilgisayar vebilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopyaçıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine (…) (2) karar verilir

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 133 Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini

Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini Madde 133 – (1) Suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde; soruşturma ve kovuşturma sürecinde, hâkim veya mahkeme, şirket işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak kayyım atayabilir.

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 132 Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması

Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması
Madde 132 – (1) Elkonulan eşya, zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelmetehlikesinin varlığı halinde, hükmün kesinleşmesinden önce elden çıkarılabilir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2017/18 E. 2021/100 K.

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 131 Elkonulan Eşyanın İadesi

Elkonulan Eşyanın İadesi Madde 131 –
Şüpheliye, sanığa veya üçüncü kişilere ait elkonulmuş eşyanın, soruşturma ve kovuşturma bakımından muhafazasına gerek kalmaması veya müsadereye tabi tutulmayacağının anlaşılması halinde, re’sen veya istem üzerine geri verilmesine Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından karar verilir. İstemin reddi kararlarına itiraz edilebilir.

Devam