Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 5 – Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereken Hâl ve Sonucu

CMUK’da uygulamada yaşanan sıkıntılar sebebi ile CMK madde 4’te açıkça ” iddianamenin kabulünden sonra” ibaresi eklenmiştir. Böylece eski kanun dönemi uygulamalarda yaşanan gecikmenin de önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca iİddianamenin kabulü ve iadesi ilişkin hükümler ceza muhakemesi kanunu madde 174’de düzenlenmiştir

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 4 – Re’sen Görev Kararı ve Görevde Uyuşmazlık

Ceza Muhakemesi Kanunu Re’sen Görev Kararı ve Görevde Uyuşmazlık Madde 4 – (1) Davaya bakan mahkeme, görevli olup olmadığına kovuşturma evresinin her aşamasında re’sen karar verebilir. 6 ncı madde hükmü saklıdır

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 3 Görev

Ceza Muhakemesi Kanunu Görev Madde 3 – (1) Mahkemelerin görevleri kanunla belirlenir… Mahkemelerin görevlerinin kanunla düzenlenmesinin temel amacı ”Adil Yargılanma İlkesi”nin sağlanmasıdır. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde kişi hakkında suç isnadı sebebi ile karar verecek mahkemenin yasa ile kurulmuş olması gerektiği belirtilmektedir. Kanun amacı kişiye, olaya göre hakkaniyet ile bağdaşmayacak uygulamaların önüne geçerek mahkemelerin görevlerini yasal zemine oturtmaktır.

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 2 Tanımlar

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 2 Tanımlar. CMK kapsamında anlamları tanımlanmıştır. İlgili madde ile mevzuatın en yaygın kullanılan terimlerin anlamlarını belirlemek ve olası kavramsal hataların önüne geçmek amacı ile düzenlemiştir.

Devam

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 1 Kanunun Kapsamı

Kanunun Kapsamı
Madde 1 – (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler.

Devam

Evlilik Dışı Doğan Çocuğa Kimin Soyadı Verilir? Evlilik Dışı Çocuk Annenin Soyadını Alabilir Mi? Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Soybağı, Tanıma ve Babalık Hükmü. TMK MADDE 295, TMK MADDE 321

Evlilik birliği dışında doğan çocuğun velayeti anneye verilir ve doğrudan annenin soyadını alabilir. Ancak baba evlilik birliği olmamasına rağmen şartların varlığı ile tanıma yoluna başvurarak çocuğu nüfus kaydına alabilir ve soyadını verebilir. TMK madde 295 tanıma, tmk madde 321 soyadı

Devam

Aldatılan Eş Üçüncü Kişiye Manevi Tazminat Davası Açabilir Mi? Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1482 Esas  2017/556 Karar

Davacı, resmi nikahlı eşinin davalı ile kendisini aldattığını, davalının kendisi ile evli olduğunu bildiği halde eşi ile ilişkiye girmesinin ve yaşadıkları çevrede eşi ile el ele gezmesinin kendisini toplum içinde küçük duruma düşürdüğünü, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu iddia ederek uğradığı manevi zararın ödetilmesi isteminde bulunmuştur

Devam

Annenin Soyadının Çocuğun Soyadı Olarak Değiştirilmesine İlişkin Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/1306 Esas 2018/4719 Karar sayılı ilamı

evlilik birliğinin sona ermesi ile kendisine velayet hakkı tevdi edilen annenin kendi soyadı ile değiştirmesini engelleyici yasal bir düzenlemenin bulunmadığı

Devam